רישיון שימוש בתוכנת קול קורא

מסמך זה מגדיר את זכויותיו וחובותיו של רוכש תוכנת קול קורא.

קול קורן בע"מ מעניקה את הרישיון ומספקת את התוכנה. אתה המשתמש, מקבל עליך את האחריות לבחירת התוכנה להשגת מטרותיך ולהתקנה, שימוש והשגת היעדים מהתוכנה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי הרישיון, עליך להפסיק מייד כל שימוש בתוכנה זו. אם רכשת תוכנה זו ואינך מעונין בה, אנא פנה לספק ממנו רכשת לקבלת החזר תשלום. הפעלת המפתח לרישוי התוכנה מהווה הסכמה מוחלטת לתנאי הרישיון. שים לב: לאחר קבלת מפתח הפעלה לתוכנה, אין אפשרות להחזרת התשלום.

התוכנה כוללת עותק של תוכנית הביצוע Kolkore.exe ™ מידע הדרוש להפעלת התוכנה וקבצי Real Media המכילים את הקלטות החזנים כמו גם התיעוד המצורף.

הפעלת התוכנה במצב הדגמה (מלאה או חלקית) אינה מצריכה רכישת מפתח הפעלה אך מוגבלת לתנאים הכלולים בהסכם זה.

ניתן לרכוש מפתח להפעלה מלאה של המוצר לאחר ההדגמה מקול קורן כמתואר בספר המשתמש המצורף לתוכנה.

חברת קול קורן בע"מ היא הבעלים של תוכנה זו. קול קורן מעניקה לך הצרכן רשיון שימוש בתוכנה על מחשב יחיד בתנאים הבאים:

1.       התוכנה וכל מוצר רעיוני אחר הכלול בחבילה זו הינם וישארו רכושם של קול קורן או של ספקיה.

2.       השימוש בתוכנה זו מותר על מחשב יחיד לשימוש ביתי.

2.       תוכנת Kolkore מכילה מנגנון הגנה נגד שימוש לא חוקי בתוכנה. פגיעה או ניסיון פגיעה במנגנון זה מהוה הפרה של חוזה זה, פגיעה בזכויות היוצרים וכן מעשה נזיקין. קול קורן שומרת לעצמה זכות לנקיטת אמצעים משפטיים נגד מפירי תנאי הרשיון.

3.       תוכנה זו עושה שימוש בקבצי DLL  שהינם רכושה של חברת RealNetworks, Inc.

4.       תוכנה זו עושה שימוש ב-   LAME  ENCODER לקבלת פרטים ניתן לפנות לאתר http://www.mp3dev.org

3.       המשתמש לא יבצע הנדסה הפוכה בכל דרך שהיא על מוצר ממוצרי התוכנה.

4.       המשתמש לא ישנה שום פרט בתוכנה או בכל חלק ממנה לרבות התיעוד.

5.       המשתמש לא ישנה שום פרט בקבצים שנוצרו באמצעות התוכנה לרבות המרה של קבצי הקול במערכת ההקלטה העצמית לפורמט אחר כלשהו.

5.       המשתמש לא יעביר לאחרים שום קובץ שנוצר באמצעות תוכנת קול קורא כולל הקלטות בכל פורמט שהוא שנוצרו במערכת ההקלטה העצמית המסופקת בגירסה המיקצועית של התוכנה ללא רשות בכתב מקול קורן.

6.       משתמש בעל רישיון הפעלה לגירסה המקצועית של התוכנה מורשה להעביר את הקלטותיו שנעשו באמצעות התוכנה אך ורק למשתמשים מורשים של תוכנת קול קורא המוגדרים בקול קורן כתלמידיו.

7.       אין לסחור בתוכנה או בכל חלק ממנה ואין לעשות בה שימוש מסחרי כלשהו.

 

זכויות יוצרים

התוכנה וכל מוצר נלווה מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים הנהוגים בישראל, באמריקה ובכל מקום אחר בעולם. לכן עליך המשתמש להתייחס לתוכנה כלכל  מוצר אחר המוגן בזכויות יוצרים.

אין להעתיק מוצר זה, אין למוכרו שנית ואין לעשות בה כל שימוש מסחרי אחר.

 

גבולות האחריות

התוכנה מסופקת על בסיס מצב מצוי ללא אחריות כלשהי מפורשת או משתמעת.. קול קורן ומי מספקיה לא ישאו בכל אחריות שהיא לנזקים שיגרמו משימוש במערכת קול קורן.